اقدام پژوهی

مسایل آموزشی وپرورشی

عنوان اقدام پژوهی

چگونه توانستم سلامت روانی دانش آموزانم را بهبود بخشم

معلم پژوهنده:

سلامت بهروز

 

دانشگاه آزاد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

واحد مشگین شهر

 

دبستان مولوی اصلاندوز                                        سال تحصیلی 87-86

 

    فهرست مطالب

      عنوان

     صفحه

موضوع پژوهش .........................اول

بسم الله الرحمن الرحیم ..............دوم

تقدیم به ..................................سوم

سپاسگزاری ..............................چهارم

فهرست مطالب ..........................پنجم

چکیده .....................................1

مقدمه .....................................2

عنوان موضوع ...........................3

توصیف وضعیت موجود................4

اهمیت وضرورت مسئله ..............5

تعاریف وتوضیحات .....................6

گردآوری اطلاعات 1.....................12

ارائه ی راه حل موقت ................15

اجرای راه حل موقت ..................16

گردآوری اطلا عات 2...................20

بررسی میزان موفقیت ...............23

نتیجه گیری ..............................24

پیشنهاد...................................25

صفحه ی پنجم

 

 

چکیده

:چگونه توانستم بهداشت وسلامت روانی دانش آموزانم را بهبود بخشم.  پژوهشگر: سلامت بهروز

درپژوهش انجام شده، مسئله ی موردنظر،درخطربودن بهداشت وسلامت روانی دانش آموزان به دلیل فشارهـای روانی ناشی ازشرایط نامطلوب  اقتـصادی، فرهنـگی وخانوادگی  دانش آمــوزان  یکی  از د بستا نهای پسرانه منطقه اصلاندوزمی باشد.مدرسه ی موردنظردریکی از روستاهای شهر واقع شده است.دانش آموزان روستایی هریک مشکلات خاص خودرادارابوده به گونه ای که نیازهای عاطفی وروانی آنان درمحیط خانواده ،درحد مطلوب ارضاءنشده وبهداشت روانی آنان را درمعرض آسیب قرارداده است .

بادرنظرگرفتن شرایط خاص دانش آموزان وباتوجه به اطلاعات جمع آوری شده درباره ی  مسئله ی موردنظرکه ازطریق مصاحبه باهمکاران واولیاءدانش آموزان ،مشاهده ی رفتاردانش آموزان اسنادومدارک وهمچنین مطالعه ی کتب ،مجلات ومقالات آموزشی وپژوهشی ومراجعه به اینترنت گردآوری وتهیه شده بود،راه  حل های متفاوتی انتخاب واجراگردید. باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده وبادرنظرگرفتن جنسیت وعلایق دانش آموزان، ازفعالیتهای خلاقانه وهنری وبرخی از اقدامات مکمل جهت حل مسئله ی موردنظراستفاده گردیدواقداماتی نیزجهت افزایش آگاهی والدین دراین زمینه انجام گرفت.

.............................................................................................................................................................................

واژه های کلیدی :نیازهای عاطفی وروانی ،شرایط نامطلوب خانوادگی ،بهداشت روانی ،فعالیتهای خلاقانه وهنری، اقدامات جانبی ومکمل  نشاط آور      

 

                          

مقدمه

خانواده يكي از اساسي ترين نهادهاي اجتماعي است كه در مراحل اوليه ی رشد كودك ، مهد پرورش وي به شمار مي آيد وبروز هر گونه مشکل ونابسامانی در خانواده ، تأثير منفی درسلامت روانی فردخواهدداشت.

درپرداختن به آموزش وپرورش وبهداشت روانی،دوران کودکی نقش حساس وتعیین کننده ای دارد؛زیرااولا این دوران ازسوی روان شناسان وصاحبنظران تعلیم وتربیت، به عنوان برجسته ترین مرحله درتکوین شخصیت انسان شناخته شده است. ثانیا وجود تعارضات،اختلالات ونابسامانی های روانی دراین سنین راازعوامل اساسی دربروز مشکلات و بیماری های مختلف درسراسر زندگی دانسته اند.بنابراین خانواده ومدرسه به عنوان اولين مربيان كودك در شكل گیری شخصيت، چگونگي رفتاروسلامت روانی او مهمترين نقش را دارا هستند و اگروالدین دراین امرمهم   مرتكب خطا شوند ، نه به علت كوتاهي آنان ، بلكه در اغلب مواردبه علت عدم آگاهي از  روشهاي صحيح تربيتی است .

بهداشت روانی مستلزم بهره گیری ازشرایط،عوامل وروشهایی مناسب است که دراین میان فعالیتهای خلاقانه و هنری نقشی درخورتوجه دارد. نقش هنر درحفظ،سلامت وپیشگیری از اختلالات روانی برعواملی چون مواردزیرمبتنی است:

- پاسخ به نیازهای روانی کودک.

- ایجادشرایط مناسب جهت اشتغال به فعالیتهای خلاق وهنری وبهره مندی ازتأثیرات سازنده ی آن(دراین خصوص می توان به پالایش روانی وکاهش فشارهای هیجانی دراثر بیان مشکلات اشاره داشت.)

بنابراین لازم است متناسب باویژگی ها ونیازهای دانش آموزان وباتوجه به اثرات سازنده ی هنر،درحدضرورت ازفعالیت ها وبرنامه های هنری درمدرسه وحتی خانه استفاده نمودواز تأثیر فوق العاده ی آن درسلامت وبهداشت روانی کلیه ی افراد،به ویژه کودکان بهره جست. 

 

 

       عنوان موضوع :

 

چگونه توانستم سلامت روانی دانش آموزانم را بهبود بخشم .

 

توصیف وضعیت موجود وتشخیص مساله

 

معاون آموزشی یکی از دبستان های پسرانه شهر اصلاندوز و دارای 10سال    سابقه ی  خدمت در آموزش و پرورش می باشم.

مدرسه ی ما در بافت قدیمی شهر اصلاندوزواقع شده،دو نوبته است و نوبت مخالف آن نیزمدرسه ی  راهنمایی دخترانه می باشد.

 64دانش آموزم که در روستا زندگی میکردندکه  وضعیت اقتصادی و خانوادگی مطلوبی نداشته وپدران ومادران آنها بی سواد یا کم سوادبودند.

.وامادرمورددانش آموزان شهری بایدگفت که آنان نیزاکثراًازشرایط مطلوبـــی برخوردارنبودند.12نفرازدانش آمـــوزان شهری یتیم بوده وپدرخودراازدست داده بودند وسرپرستی آنهارامادرشان برعهده داشت

.ازنظرشغلی نیزاکثر پدران یابیکاربوده ویاشغلهای کذایی وموقت داشتندوبرخی نیزبه دلیل داشتن شغلهایی مثل بنایی وکارگری تنهادرفصول معینی ازسال،به کارمشغول بودند.متأسفانه درمواردی نیز مشکل اعتیاد پدران،وضعیت شغلی آنان رادچارمشکل ساخته وموجب ایجادوضعیت اقتصادی وبهداشتی نامطلوب درخانواده ونداشتن امنیت عاطفی وروانی برای دانش آموزان شده بود.

 با توجه به  وضعیت موجود که در این دبستان حاکم بود واکثر دانش آموزانم از لحاظ سلامت روحی وروانی دچار نارساییهایی بودند  و بدین جهت تمام توان وهمت خودرابه کاربسته وباهدف ارتقای بهداشت وسلامت روانی  دانش آموزان ،به سراغ کتب ،مجلات ،اینترنت ومقاله های مرتبط بامسئله ی موردنظررفتم تانسبت به موضوع آگاهی واطلاعات کافی کسب نمایم. همچنین تلاش کردم ازتجربیا ت مکتوب وغیرمکتوب دراین زمینه وکمک همکاران خود استفاده کرده ومشاهدات دقیق تری ازوضع موجودداشته باشم تابتوانم راه حل مناسبی برای مسئله ی موردنظرانتخاب کنم.

 

 

اهمیت و ضرورت مسئله

 

آموزش وپرورش وبهداشت روانی،دوران کودکی نقش حساس وتعیین کننده ای دارد؛زیرااولا این دوران ازسوی روان شناسان وصاحبنظران تعلیم وتربیت، به عنوان برجسته ترین مرحله درتکوین شخصیت انسان شناخته شده است. ثانیا وجود تعارضات،اختلالات ونابسامانی های روانی دراین سنین راازعوامل اساسی دربروز مشکلات و بیماری های مختلف درسراسر زندگی دانسته اند.بنابراین خانواده ومدرسه به عنوان اولين مربيان كودك در شكل گیری شخصيت، چگونگي رفتاروسلامت روانی او مهمترين نقش را دارا هستند و اگروالدین دراین امرمهم   مرتكب خطا شوند ، نه به علت كوتاهي آنان ، بلكه در اغلب مواردبه علت عدم آگاهي از  روشهاي صحيح تربيتی است .

بهداشت روانی مستلزم بهره گیری ازشرایط،عوامل وروشهایی مناسب است که دراین میان فعالیتهای خلاقانه و هنری نقشی درخورتوجه دارد.

 

 

 


تعاریف و توضیحات

نیازهای عاطفی وروانی :مجموعه ای از عوامل محیطی که دغدغه فکری دانش آموزان راکاهش می دهد.

شرایط نامطلوب خانوادگی :عبارتست از وضعیت اقتصادی خانواده که تاثیر مستقیم در روحیات دانش آموزان دارد

،بهداشت روانی :

 

فعالیتهای خلاقانه وهنری،:

 

 اقدامات جانبی ومکمل  نشاط آور :     

 

 

گرد آوری اطلاعات 1

باتوجه به مشکلات موجود،تصمیم گرفته بودم به طورجدی جهت کاهش فشارهای روانی دانش آموزان ،اقدام به پژوهش کرده وبایاری همکاران علاقه مندخودواتخاذشیوه های مناسب ومتنوعی که برای دانش آموزان ابتدایی جذاب ونشاط آورباشد،تغییرات مثبتی در زمینه ی بهداشت روانی آنان  ایجادنمایم.

درابتدامسئله رابامدیر،مربی پرورشی ومربی بهداشت درشورای مدرسه وسپس باسایر همکاران خود درجلسه ی شورای آموزگاران درمیان گذاشتم تاازنظرات،اطلاعات وبه ویژه تجربیات ارزشمندآنان دراین زمینه استفاده نمایم.دراین موردبه بحث وتبادل نظرپرداختیم وچون سه نفرازهمکاران بیش از هفت سال سابقه ی خدمت دراین مدرسه داشتند،تجربیات بسیارارزشمندی رادرزمینه ی مشکلات دانش آموزان، وضعیت اقتصادی وخانوادگی آنان وشناخت دانش آموزان مشکل دارارائه دادندکه بااستفاده ازآنهامی توانستم سریعتروآگاهانه تراقدام نمایم.

شرکت درطرح مدارس بانشاط،فعال ترنمودن صندوق مشاورمدرسه،برگزاری اردوهای تفریحی  وحتی اردوهای یک روزه درمدرسه،بانشاط نمودن مراسم صبحگاه واجرای فعالیتهای شادی آفرین واستفاده از بازیهای آموزشی درکلاس توسط آموزگاران ازنظرات ارزشمند همکاران من درزمینه ی حل مشکل موردنظربود.

رفتاردانش آموزان را،به ویژه درزنگهای تفریح، بادقت موردمشاهده قرارداده ومواردلازم رایادداشت می نمودم.به علاوه ازمعلمان درباره ی رفتار دانش آموزان درارتباط باوضعیت خانوادگی وتحصیلی دانش آموزان ومشاغل پدران درکلاس،پرس وجو کرده ومواردخاص راثبت می کردم

مشکل موردنظررادرجلسه ی انجمن اولیاومربیان نیزمطرح نموده ودراین موردبه بحث وتبادل نظرپرداختیم. رسیدگی بیشتربه وضع تغذیه وپوشاک دانش آموزانی که خانواده ی آنان دچارمشکلات مالی بودندواستفاده ازکمک افرادخیردراین زمینه،برگزاری جلسات آموزش خانواده درمدرسه،ترغیب دانش آموزان به شرکت درفعالیتهای مدرسه،تشویق نمودن دانش آموزانی که در فعالیتهای مدرسه مشارکت می نمایندواستفاده ازتشویق کلامی وغیرکلامی دراین زمینه ازنظرات باارزش اعضای انجمن اولیاو مربیان مدرسه بود.

بدین ترتیب اطلاعات قابل توجهی درباره ی مسئله ی موردنظر جمع آوری گردیدکه به راستی منابع بسیارارزشمندی برای استفاده ی من به منظورکمک به سلامت وبهداشت روان   دانش آموزان بود. اطلاعات جمع آوری شده رابارها مطالعه کردم وهمکاران خودرانیزازآنهامطلع نمودم.سپس بادقت فراوان وبا کمک همکاران ،به ویژه مدیرمدرسه ،آنهاراموردتجزیه و تحلیل وبررسی قرارداده ،نکات مفیدوقابل اجرا رایادداشت نموده ودراین موردبه تفکروتعمق پرداختم تابتوانم راه حل مؤثروسازنده ای رامتناسب با  مسئله ی موردنظر،شرایط خانوادگی  نامطلوب   دانش آموزان وامکانات مدرسه انتخاب کرده وآن رابه مرحله ی اجرا درآورم.

 

 

ارائه ی راه حل موقت

پس ازمروروبررسی مجدداطلاعات جمع آوری شده واستفاده ازنظرات ومشارکت همکاران واولیاء دانش آموزان ، تصمیم گرفته شدپس از ایجاد روابط دوستانه بادانش آموزان،جهت ارتقای سلامت وبهداشت روان آنان ،اقدامات زیربه عنوان راه حلهای انتخابی مورداجراقراربگیرند:

1-اقدامات مؤثرجهت ارضای نیازهای عاطفی وروانی دانش آموزان:

این فعالیت هادرروح وروان دانش آموزان تأثیرمستقیم داشته وپاسخگوی نیازهای اساسی آنان بودند.این اقدامات به اختصارشامل مواردزیرمی باشد:

- محبت وهمدلی بادانش آموزان وبه ویژه اززنگ تفریح ،به عنوان فرصتی طلایی دراین زمینه استفاده می نمودم.

- دادن مسئولیت به دانش آموزان به منظورایجادعزت نفس وتقویت مهارتهای اجتماعی درآنان .

- مشارکت دادن دانش آموزان درانجام فعالیتهای مختلف مدرسه ازقبیل مراسم صبحگاه، اجرای سرود،نمایش

2- اقدامات آموزشی مؤثردرافزایش سطح آگاهی خانواده هاازمسائل تربیتی وپیگیری مشکلات آنان

3-اقدامات جنبی وفعالیتهای مکمل وشادی آور:

مثل رنگ آمیزی درودیواروحیاط مدرسه،قراردادن گلدان های گل درراهرو وکلاسها،انجام ورزش صبحگاهی واستفاده ازنوارموسیقی وشعردرزنگهای تفریح

4-استفاده از فعالیتهای خلاقانه وهنری متنوع ازقبیل نقاشی، کاردستی

با درنظر گرفتن نظرات وعلایق دانش آموزان، اجرای فعالیتهای خلاق وهنری توسط دانش آموزان درجهت کاهش فشارهای روانی دانش آموزان انتخاب گردید.

 

اجرای راه حل موقت

راه حل هایی راکه به منظور کاهش فشارهای روحی وارتقای سلامت روانی دانش آموزان انتخاب شده بود ،باهمکاران درمیان گذاشته وآنهارادرموردتمام دانش آموزان اجرانمودم .قبل ازهرگونه اقدامی ،باتوجه به اینکه شناخت کافی ازدانش آموزان نداشتم وبچه هانیزبامن مأنوس نبودند، تلاش زیادی کردم تا باهمدردی ومحبت کلامی اعتمادآنان رابه خودجلب نمایم.بدین منظورهمه ی دانش آموزان راباصمیمیت ومحبت می پذیرفتم وبه هرکس باتوجه به توان واستعدادی که داشت ،مسئولیت واگذار می کردم وبسیاری ازکارهارادرصورت امکان به صورت گروهی واگذار     می کردم مانندمراسم صبحگاهی ،انتظامات وبسیاری ازفعالیتهای مدرسه .

بدین ترتیب مقدمات لازم برای اجرای راه حل ها فراهم گردید ویک جودوستانه وفضای تفاهم دوجانبه بین من ودانش آموزان ایجادشده بود .همچنین بااولیاء دانش آموزان نیزمحترمانه برخوردکرده ومشکلات آنان رادرحدتوان پیگیری می نمودم ودرهرزمینه ای که دچارمشکل       می شدند ،به ارشادوراهنمایی آنان می پرداختم وسعی می کردم بسیاری ازاوقات بادرنظرگرفتن شرایط وجوانب  موضوع وتمایل والدین محرم اسرارخانواده ها باشم

به منظورایجادروحیه ی شورونشاط دردانش آموزان نیزازمدیرمدرسه درخواست نمودم درصورت امکان ، درودیوارحیاط مدرسه راکه بسیار ساده وبی روح بود،بارنگهاونقاشی های شادوجذاب که جنبه ی  آموزشی هم داشته باشد ،رنگ آمیزی نماییم .

همچنین برای ایجادسرسبزی ونشاط بیشتردرفضای مدرسه ،ازدانش آموزان خواستم درصورت تمایل ،گلدان گل به کلاس بیاورند وبدین ترتیب مدرسه ی ماروزبه روز شاداب ترمی شد.پس ازآن دانش آموزان خواهان تزیین کلاسهای خودبودند وازساده ترین وسائل وحتی کاردستی هاو نقاشی های دانش آموزان جهت شاد وزیبا نمودن کلاسها استفاده شد وخودبرانجام کارهاوپیشرفت آنهانظارت می نمودم. همچنین ازنوارموسیقی وشعردرزنگ تفریح ومراسم صبحگاه استفاده می نمودم تاروح وروان     دانش آموزان راتقویت نمایم .

.به علاوه رفتارهای خوب وبرجسته ی بچه هاوفعالیتهای گروهی وهنری آنان نیزمورد تقدیرقرارمی گرفت واسامی دانش آموزانی که درطول هفته درفعالیتهای اجراشده همکاری کرده بودند،درگلی که 

 بدین منظوردرتابلوی مدرسه نصب شده بود،قرارمی گرفت .

مطابق نظرسنجی که درابتدای سال تحصیلی ازکلیه ی دانش آموزان داشتم وآن رادرهرکلاس به طورجداگانه وباهمکاری معلمین مربوطه انجام داده بودم ،بیشتردانش آموزان علاقه ی  خودرابه انجام فعالیتهای هنری ابرازکرده بودندوباتوجه جنسیت آن ها،تمایلاتشان بیشترمعطوف به انجام  فعالیتهای هنری ویادگیری آنهابود.

 ازدانش آموزان  می خواستم با هروسیله ای که دوست دارند،نقاشی بکشندوآنهارارنگ آمیزی نمایند.پس ازجمع آوری نقاشی های دانش آموزان نمایشگاهی موقت حداکثربه مدت یک هفته یا ده روزه از نقاشی های دانش آموزان هرکلاس تشکیل می دادم.

همچنین پس ازاتمام هریک ازفعالیتهای هنری،فرمهای مخصوصی به دانش آموزان ارائه نموده واز آنان می خواستم نحوه ی انجام فعالیت واحساسات خودراپس ازپایان کارهنری،درفرمهابنویسندکه کارهای جالبی رادراین زمینه ارائه دادند که برخی از فعالیتهای انجام شده دراین زمینه راعلاوه براینکه دانش آموزان درفرم های مربوطه به صورت فردی یاگروهی می نوشتند، خودم نیزبرای هرکلاس به طورمجزا یادداشت می کردم تاباتوجه به تعدادزیاد دانش آموزان، ازسردرگمی وبی نظمی درحین کارجلوگیری شود

بچه هاباجملاتی زیباوساده احساسات خودراچنین بیان می کردند:خوشحالم،احساس خوبی دارم،خیلی خوب بود،فکرمی کنم چیزهای زیادی بلدم،وقتی کارمی کنم به هیچ چیزفکرنمی کنم،

وقتی نقاشی می کشم احساس راحتی می کنم و....البته درمورددانش آموزان کلاس اول که درابتدای سال خواندن ونوشتن بلدنبودند،فرمهاراتوضیح داده وازآنهامی خواستم احساسات خودرابا رسم شکل نشان دهند.علامت(  ) احساس خوبی،راحتی وشادی وعلامت  (  )احساس ناراحتی وغم رانشان می دادکه تاپایان سال تحصیلی ،حتی دریک موردهم احساس ناراحتی درفرمهاثبت نشده بود.

گرد آوری اطلاعات 2

 

پس ازاجرای راه حل های انتخابی ،اگرچه بامشاهده ی تغییردررفتاربچه ها وشوروشادی آنان واظهارنظرهای دانش آموزان ووالدین دراین زمینه پیدابودکه روش های انتخابی ،درکاهش فشارهای روانی دانش آموزان وحتی خانواده های آنها موثربوده اند؛اما بایددراین زمینه اطلاعات موثق ومنطقی جمع آوری می کردم.بدین منظورابتدابامدیرمدرسه صحبت نموده وپس ازآن نیز جلسه ای باحضورکلیه ی همکاران تشکیل داده واز آنان درباره ی تأثیراقدامات انجام شده درکاهش فشارهای روانی دانش آموزان وارتقای بهداشت روانی آنها ،نظرخواهی نمودم وآنان به قضاوت دراین زمینه پرداختند .همکاران درصحبت های خود ،ازوضع جدیداظهاررضایت کرده واقدامات انجام شده رامؤثرومطلوب می دانستند .به علاوه درزنگهای تفریح نیزبا مشاهده ی دقیق رفتاردانش آموزان ویادداشت برداری ازمشاهدات خود وبررسی آنهاومقایسه بارفتارهای گذشه ی آنان ،متوجه شوروهیجان دربچه هاشده وانجام بازیهای کودکانه ،شرکت درفعالیتهای گروهی وداشتن تحرک وبرقراری روابط اجتماعی با دیگران، مؤیدتغییرات ایجادشده دررفتاردانش آموزان بود.همچنین علاوه بربررسی فرم های مربوط به ثبت فعالیتهای هنری دانش آموزان که احساس ونظر        دانش آموزان  درآن ها نوشته شده بود،ازدانش آموزان خواستم نظرات خودرادرزمینه فعالیتهای گوناگونی که اجراشده بود، درهرموردجداگانه بنویسند.به علاوه از والدین دانش آموزان نیزدرخواست نمودم نظرات خودرادرزمینه ی اقدامات انجام شده به صورت کتبی نوشته وبه مدرسه تحویل دهند. همچنین درجلسه ای که بااعضای انجمن اولیاءومربیان داشتیم ،ازآنان خواستم نظرا ت خودرادرمورد تأثیرروشهای انتخابی واقدامات صورت گرفته ،بیان کنندکه نظرآنان نیزمثبت بود. مشاهده ی رفتاردانش آموزان به ویژه درحین انجام فعالیتهای هنری وگروهی ،مشارکت آنان درتشکیل نمایشگاه کلاسی ،همکاری دراجرای مراسم صبحگاه وسایرمراسم های برگزارشده درمدرسه وبررسی نظرات ونوشته های دانش آموزان،همکاران ووالدین نشان می دادکه روشهای انتخابی واقدامات انجام شده مناسب بوده وتأثیرمثبتی درکاهش فشارهای روحی وارتقاءسلامت روانی دانش آموزان وکاهش مشکلات خانواده ها داشته است .

 

بررسی میزان موفقیت

پس ازاین که اطلاعات لازم درباره ی چگونگی اجرای راه حل های انتخاب شده ونتایج واثرات آنها،جمع آوری گردید،باتوجه به نظرات وپیشنهادهای ارائه شده توسط همکاران دانش آموزان ووالدین وبررسی وتفسیرآنهاوهمچنین بامشاهده ی دقیق رفتارهای دانش آموزان دراوقات مختلف ازجمله درزنگ تفریح ،زنگ ورزش ،توسط خودم وهمکاران ومربی ورزش هنگام اجرای فعالیتهای مختلف ودرساعات کلاسی (توسط خودم و همکاران )وتحقیق ازوالدین درباره ی تغییررفتاردانش آموزان درمنزل ،جلسه ای مشترک باهمکاران برگزارنموده به تفسیراطلاعات موجوددراین زمینه پرداختم .وشواهدنشانگرآن بودکه اقدامات انجام شده درکاهش فشارهای روانی دانش آموزان وخانواده ها وبهبودسلامت روانی آن بسیار مؤثربوده اند. اظهاررضایت والدین وبرخوردهای توأم بااحترام ومهربانی آنان گواه خوبی درزمینه ی حل  مسئله بودکه موجبات دلگرمی بیشترمرادرادامه ی  پژوهش فراهم می آورد..اظهاررضایت والدین ،دانش آموزان وهمکاران بیانگرتأثیرمثبت اقدامات انجام شده جهت ایجادیک مدرسه ی شادوبانشاط برای تقویت روحیه ی دانش آموزان بود.برگزاری جشن های مختلف ،دادن مسئولیت به دانش آموزان واستفاده ازجوائز مادی ومعنوی وتشویق های کلامی وغیرکلامی به منظورایجادانگیزه ی بیشتردردانش آموزان منجربه ایجادتغییرات مثبت درروح وروان دانش آموزان وبهبودسلامت روانی آنان شده بود .به علاوه تشکیل کلاسهای آموزش خانواده وپیگیری مشکلات دانش آموزان وخانواده های آنان ازطریق انجام مشاوره درمدرسه، موجب افزایش سطح آگاهی خانواده هاازمسائل تربیتی واجتماعی شده بودواظهارات اولیاءنیزمؤیداین مطلب بود؛به گونه ای که این  تغییردررفتاردا نش آموزان واولیاءنسبـت به ابتدای سال به وضوح جلوه گربـــود وکلیه ی همکاران رامتوجه آن ساخته بود.همچنین اجرای هدفمندفعا لیتهای  خلاقانه وهنری درمدرسه واستفاده از کمک وتجربیات همکاران دراین زمینه ،درگیرنمودن دانش آموزان دراجرای فعالیتهای هنری ،اهمیت دادن به موفقیت های نسبی دانش آموزان وتشویق آنان درمراحل مختلف کاربه طرق گوناگون به ویژه تشکیل نمایشگاه ازآثارهنری ودرنظرگرفتن علایق دانش آموزان درتمام مراحل از انتخاب تااجرای کار ،روش واقدام بسیارسودمندی درزمینه ی کاهش مشکل مورد نظربود.زیرانوشته های موجوددربرگه های والدین وخانواده ها واظهارات شفاهی آنان دراین زمینه نشان می دادکه انجام فعالیتهای هنری وهدفمندتوسط دانش آموزان درمدرسه، جنبه ی تفریحی وسرگرمی داشته وازجذابیت بیشتری برخورداربوده است.


 

نتیجه گیری

 

به منظورتجدید نظردراقدامات انجام شده وگرفتن تصمیم نهایی دراین زمینه، جلسه ای مشترک با مدیرمدرسه وهمکاران شرکت کننده درطرح پژوهشی برگزارنموده وتلاش کردیم بابررسی نهایی اقدامات انجام شده، به برطرف کردن کاستی های موجودبپردازیم واصلاحات لازم راانجام دهیم .نظرات وبررسی هانشان می دادکه کلیه ی اقدامات انجام شده، به نحوی درکاهش مسئله ی موردنظرمؤثربوده اند.همچنین پژوهش انجام شده رابادونفرازاساتیدمجرب درزمینه ی روانشناسی وعلوم تربیتی ،درمیان گذاشتم که آنان نیزاقدامات انجام شده راباتوجه به وضعیت   دانش آموزان ومشکلات عدیده ی آنها درمحیط خانواده ،مثبت وسازنده دانستند.

علیرغم مشکلات زیادی که دانش آموزان و خانواده ها با آنها درگیر بودند ومسائلی که باتوجه  به وضعیت کاری ومحیط جدید،برای من به وجودآمده بود،با یاری خداوندویاری همکاران دلسوز،  دانش آموزان و خانواده ها توانستم با همت وتلاش ،پژوهش مورد نظر را انجام داده وبه نتایج مثبت و سازنده ای دراین زمینه دست پیداکنم که به مهم ترین آنها اشاره می شود:

1-کمک به ارضا نمودن  نیازهای عاطفی وروانی دانش آموزان.

2-یاری رساندن به دانش آموزان وخانواده ها وپیگیری مسائل مختلف آنان به منظور حل مشکلات موجود.

3-ایجاد شادی ونشاط درفضای مدرسه وتأثیر گذاری آن درروح وروان دانش آموزان.

4-افزایش سطح آگاهی خانواده ها ازمسائل تربیتی.

5-پیشگیری از آسیبهای روانی واجتماعی دانش آموزان وخانواده ها وکمک به بهداشت روانی آنان.

6-کیفیت بخشی وهدفمند نمودن فعالیتهای مدرسه جهت کمک به حل مشکلات        دانش آموزان.

7-استفاده ازتأثیرات آموزشی وپرورشی" هنر"در سلامت وبهداشت  روانی دانش آموزان.

8-بهره گیری ازتأثیرات روش هنری دررشدابعاد مختلف شخصیت دانش آموزان وایجاد تغییرات مطلوب درافکار،نگرشها ورفتار دانش آموزان .

 

 

 

 

 

پیشنهادات

با توجه به اینکه خانواده اولین واساسی ترین نهاد در تربیت کودکان به شمار می رود،قطعاٌ آشنایی والدین با شیوه های صحیح تربیتی ومتناسب بامراحل رشد،تأثیر بسزایی درسلامت روانی افرادوایجاد جامعه ای سالم خواهدداشت. همچنین باتوجه به نقش مدارس درآگاهی خانواده ها ازمسائل تربیتی ورشد وشکوفایی دانش آموزان، بی شک هماهنگی خانواده ومدرسه در تربیت همه جانبه ی دانش آموزان بسیارمؤثرخواهد بود. به علاوه باتوجه به اهمیت سلامت روانی افراد دردنیای پرمشغله ی امروزی وتأثیر آن در تمام ابعاد زندگی انسانها حتی سلامت جسمی آنها ، لازم است خانواده هاوکلیه ی افرادی که دستی درآموزش و پرورش کودکان دارند، پیش ازهراقدامی بهداشت روانی افرادرامدنظر داشته باشند. لذا باتوجه به  پژوهش انجام شده، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

1- برگزاری مستمرکلاسهای آموزش خانواده درمدارس واستفاده ازمدرسین دلسوز،آگاه و باتجربه دراین زمینه.

2- برگزاری جلسات آموزشی وتربیتی ماهانه توسط مدیران مدارس جهت استفاده ی  خانواده ها  که این عمل ازچند جهت سودمند است:

- :این عمل موجب ارتباط بیشترخانواده ومدرسه وهماهنگی این دونهاددرتعلیم وتربیت کودکان می شود.                                                                                 بااین نه تنها خانواده هااز مسائل تربیتی واجتماعی آگاهی یافته ،بلکه شیوه های صحیح برخوردبا مشکلات تحصیلی،اخلاقی،رفتاری و...فرزندان خودرانیزازطریق آموزشهای ارائه شده خواهندآموخت.

- آگاهی مسئولان مدرسه ازمشکلات دانش آموزان وخانواده ها بیشترشده وشناسایی وحل مشکلات دانش آموزان دراسرع وقت صورت گرفته وبدین ترتیب ازبروزمشکلات حادوآسیبهای احتمالی پیشگیری خواهد شد.

- مدیران ومسئولان مدرسه ناگزیرخواهندبودمطالعات خودرادرزمینه ی مسائل موجودافزایش داده ومیزان آگاهیشان راازمسائل آموزشی وپرورشی دانش آموزان ارتقا بخشندکه دراین صورت باعلم وآگاهی بیشتر،نسبت به شناسایی وحل مشکلات دانش آموزان اقدام خواهندنمود.

3- استفاده ازمشارکتهای مردمی وکمک افرادخیربه منظوربانشاط سازی فضای فیزیکی مدرسه وتهیه ی امکانات وتجهیزات لازم دراین زمینه.

4-معرفی کردن مراکزفرهنگی،هنری به دانش آموزان وخانواده ها به منظورکمک به بهداشت روانی آنان.

5-اهمیت دادن به زنگ هنردرمدارس وتجدید نظر درشیوه های آموزشی وبرنامه های درسی هنر ونظارت مدیران وگروههای ارزیاب براجرای صحیح آنها

 

منابع و ماخذ:

 

  1-میرزابیگی،علی نقش هنردرآموزش وپرورش وبهداشت روانی     کودکان،تهران، انتشارات مدرسه،چاپ چهارم.

2-هاجری،ضیاءالدین،(1372)،آنچه یک معلم بایدبداند،تهران،انتشارات راد،چاپ اول.

3. پژوهش در عمل تالیف دکتر قاسمی پویا

 

4. روانشناسی بازی تالیف دکتر گنجی

 

 

نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۸/۰۴/۰۸| ساعت ۱۶:۵۴ بعد از ظهر| توسط سلامت بهروز | |


قالب وبلاگ : فقط بهاربيست